Перевод трудных фраз из комедии Н.В.Гоголя "Ревизор" (4)

Воля ваша, нам нужно бы кое-что предпринять - Kiel vi volas, sed ni devus
ion entrepreni

Подсунуть? [деньги - Mevo] - Shovi en la manon?
Опасно, чёрт возьми! раскричится: государственный человек - Estas danghere,
diablo ghin prenu! Li faros krion: li ja estas regna homo

Или же: "вот, мол, пришли по почте деньги, неизвестно кому принадлежащие" -
Au diri ekzemple: "Jen per la poshto alvenis mono, pri kiu oni ne scias, al
kiu ghi apartenas"

Смотрите, чтоб он вас по почте не отправил куды-нибудь подальше - Atentu, ke
li per la poshto ne forsendu vin ien malproksimen

Представиться нужно поодиночке, да между четырёх глаз и того... как там
следует - чтобы и уши не слыхали - Prezenti sin oni devas unuope, kaj sen
atestantoj fari... nu, kion oni bezonas, - ke ech la oreloj ne audu!

Я, признаюсь, так воспитан, что заговори со мною одним чином кто-нибудь
повыше, у меня просто и души нет, и язык как в грязь завязнул. Нет, господа,
увольте - Mi konfesas, mi estas tiel edukita, ke kiam ekparolas kun mi
persono, kiu havas rangon per unu grado pli altan, mia animo tuj forkuras
kaj mia lango engluighas en koton. Ne, sinjoroj, liberigu min
(вместо per
unu grado
мы бы употребили je unu grado)
Отпустите, господа, хоть душу на покаяние - совсем прижали - Lasu, sinjoroj,
ke mi ne mortu sen pentofaro, - vi tute min kunpremis!

Я, кажется, всхрапнул порядком - Shajnas al mi, ke mi diligente ronkis
Кажется, они вчера мне подсунули что-то за завтраком: в голове до сих пор
стучит - Shajnas al mi, ke ili hierau ion subshovis al mi che la
matenmangho, en la kapo ghis nun io frapas

Боже, боже! вынеси благополучно; так вот коленки и ломает - Dio, mia Dio!
elportu min feliceh; miaj genuoj tute fleksighas

За три трёхлетия представлен к Владимиру четвёртой степени с одобрения со
стороны начальства - Por tri trijaraj serioj mi estas rekomendita por la
ordeno de Vladimiro de kvara grado pro aprobo de la estraro

Вот я уже и под судом - Jen mi jam estas transdonita al la jugho
Конечно, слабыми моими силами, рвением и усердием к начальству... постараюсь
заслужить... Не смею более беспокоить своим присутствием - Kompreneble, per
mia malforta povo, per diligenteco kaj fervoro rilate la estraron ... mi
penos meriti ... Mi ne kuraghas pli tedi vin per mia alestado
(вместо pli мы
бы употребили
plu)
А попрошу-ка я у этого почтмейстера взаймы - Nu, mi provu peti de tiu chi
poshtestro pruntedonon

Какой странный со мною случай: в дороге совершенно издержался - Kian
strangan okazon mi havis: en la vojo mi elspezis mian tutan monon

титулярный советник - titola konsilanto
Вот ещё насчёт женского полу, никак не могу быть равнодушен - Jen ankau
rilate la virinan sekson, mi neniel povas esti indiferenta

Нет, нет, не отговаривайтесь! - Ne, ne, ne elturnu vin!
Верно, уж какая-нибудь брюнетка сделала вам маленькую загвоздочку - Certe
jam ia brunulino enbatis al vi najleton

Оробел, ваше бла... преос... сият... - Mi timighis. Via mosh... ekscel...
prin...

А в моих глазах точно есть что-то такое, что внушает робость - En miaj
okuloj efektive estas io, kio inspiras senkuraghecon

надворный советник - kortega konsilanto
Судья тоже поведения самого предосудительного - Ankau la jughisto, lia
konduto estas la plej kondamninda

И нарочно посмотрите на детей: ни одно из них не похоже на Добчинского, но
все, даже девочка маленькая, как вылитый судья - Kaj intence rigardu la
infanojn: neniu el ili similas Dobchinskij-n, sed chiuj, ech la malgranda
knabineto, estas veraj portretoj de la jughisto.

Я не знаю, как могло начальство поверить ему такую должность: он хуже, чем
якобинец, и такие внушает юношеству неблагонамеренные правила, что даже
выразить трудно - Mi ne scias, kiel la estraro povis konfidi al li tian
oficon: li estas pli malbona ol jakobeno, kaj li inspiras al la junularo
tiajn malbontendencajn regulojn, ke estas ech malfacile tion chi esprimi

Скажите, как кстати! - Ha, kiel bonokaze!
Что, как ваш нос? - Слава богу! не извольте беспокоиться: присох, теперь
совсем присох. - Nu, kiel fartas via nazo? - Dank' al Dio! Ne volu
maltrankvilighi: ghi kovrighis, tute kovrighis.

Деньги мои, если изволите знать, положены в приказ общественного призрения -
Mia mono, se vi scias, estas deponita en la oficejo de la komuna prizorgado
У вас там, я знаю, в кармане-то с правой стороны прореха, так в прореху-то,
верно, как-нибудь запали - Mi scias, vi havas tie en la posho de la dekstra
flanko trashiron, kaj la mono kredeble iel enfalis en la trashiron

Мальчишка-то этакой... большие надежды подаёт: наизусть стихи разные
расскажет и, если где попадёт ножик, сейчас сделает маленькие дрожечки так
искусно, как фокусник-с - La bubo estas tia ... li donas grandajn esperojn:
parkere li rakontas diversajn versajhojn, kaj se li ie trovas tranchileton,
li tuj faras malgrandan droshketon tiel arte, kiel artifikisto

Извините, что так утрудили вас своим присутствием - Pardonu, ke ni tiel
tedis vin per nia alestado
(alestado - устаревшая форма; сейчас
предпочтительне форма
cheestado)
Мне кажется, однако ж, они меня принимают за государственного человека.
Верно, я вчера им подпустил пыли - Shajnas al mi tamen, ke ili min prenas
por regna homo. Kredeble mi hierau ekshutis al ili iom da polvo en la
okulojn

Экое дурачье! Напишу-ка я обо всём в Петербург к Тряпичкину: он
пописывает статейки - пусть-ка он их общелкает хорошенько - Kia
malsaghularo! Mi ekskribos pri chio al Trjapichkin en Peterburgo: li
skribadas artikoletojn, - nu, li ilin bone prifrapu per la plumo

А уж Тряпичкину, точно, если кто попадет на зубок, - берегись: отца родного
не пощадит для словца - Kaj certe, se iu trafos sur la denton de
Trjapichkin, - tiam gardu vin: pro sprita vorto li ech propran patron ne
indulgus

Посмотрим, кто кого! - Ni rigardu, kiu kiun batos!
Вместе и подорожную возьми - Prenu samtempe ankau poshtoveturan bileton
ямщик - veturigisto

фельдъегерь - kortega kuriero
тройка - trichevala veturilo
А прогону, скажи, барин не плотит: прогон, мол, скажи, казенный - Kaj la
koston de veturado, diru, la sinjoro ne pagas: la veturado, diru, estas
regnokasa

наудалую - divenprove
Не погуби, государь! обижательство терпим совсем понапрасну - Ne pereigu
nin, reganto nia! Maljusteco estas farata al ni tute sen ia kauzo

Сукна увидит штуку, говорит: "Э, милый, это хорошее суконце: снеси-ка его ко
мне". Ну и несешь, а в штуке-то будет без мала аршин пятьдесят - Li ekvidas
pecon da drapo, li tuj diras: "He, mia kara, tio chi estas bona drapo:
forportu ghin al mi". Kaj ni vole-ne-vole portas, kaj la peco ja enhavas
chirkau kvindek arshinojn

Именины его бывают на Антона, и уж, кажись, всего нанесешь, ни в чем не
нуждается; нет, ему ещё подавай: говорит, и на Онуфрия его именины. Что
делать? и на Онуфрия несешь - Lia nomfesto estas en la tago de la sankta
Antono, kaj shajnas al ni, ni tiam portas jam al li en granda amaso chion,
kion oni nur povas, nenio mankas al li; sed ne, donu al li ankorau, li diras
ke ankau la tago de la sankta Onufrio estas lia nomfesto. Kion fari? Ankau
en la Onufria tago ni portas

Не побрезгуй, отец наш, хлебом и солью. Кланяемся тебе сахарцом и кузовком
вина - Ne rifuzu, nia patro, akcepti nian regalon de bondeziro: ni salutas
vin per iom da sukero kaj per korbeto da vino

Все пойдет впрок - Chio estos utila
Милости прошу: на городничего челом бью! - Favoron vian mi petas, kontrau la
urbestro mi alportas mian plej humilan peton!

Высек, батюшка! - Li vergis min, patro mia!
Бабы-то наши задрались на рынке, а полиция не подоспела, да и схватили меня.
Да так отрапортовали: два дня сидеть не могла - Niaj virinoj en la bazaro
interbatighis, sed la polico venis tro malfrue, tiam ghi kaptis min, kaj ghi
tiel min regalis per vergoj, ke mi du tagojn ne povis sidi

Захлопнуть дверь - Pushfermi la pordon

дальше