III

 1. Слава о богатствах Израиля распространялась по всей земле, соседние народы завидовали ему.
 2. Но Всевышний наводил на них победоносное оружие евреев, и язычники не осмеливались на них нападать.
 3. К несчастию, человек не всегда повинуется самому себе, почему верность Израильтян своему Богу не продолжалась долгое время.
 4. Они постепенно начали забывать все благодеяния, которыми Он их осыпал, только изредка призывали Его имя и обращались за помощью к волшебникам и чародеям.
 5. Цари и вожди заменяли своими законами те, что дал им Мосса; храм Божий и богослужения были заброшены, народ предался наслаждениям и потерял свою первоначальную чистоту.
 6. Много веков прошло после выхода из Египта, когда Бог решил снова наказать их.
 7. Чужеземцы начали нападать на землю Израиля, опустошая поля, разрушая селения и уводя жителей в плен.
 8. Язычники явились из-за морей, из страны Ромеев; они покорили евреев и назначили военачальников, которые управляли ими по повелению Кесаря.
 9. Разрушая храмы, они принуждали жителей не поклоняться больше невидимому Богу, а приносить жертвы богам языческим.
 10. Благородных из них они делали воинами, женщин уводили к себе в жены, а простой народ, обращенный в рабство, тысячами отправляли за моря;
 11. даже детей их накалывали на острие меча. Вскоре по всей стране Израильской слышались только рыдания и стоны.
 12. В таком-то крайнем бедствии они вспомнили о своем великом Боге: они воззвали к Его милосердию, умоляя простить их. И Отец наш по своей неистощимой благости услышал их мольбу.

III

 1. Famo pri richajhoj de Israelo disvastighis tra tuta tero, najbaraj popoloj enviis al ghi.
 2. Sed Plejaltulo direktis kontrau ilin venkantan armilon de hebreoj, kaj paganoj ne kuraghis ataki ilin.
 3. Je malfelicho, homo ne chiam obeas sin mem, tial fideleco de Israelanoj al sia Dio ne dauris longan tempon.
 4. Ili poiome komencis forgesi chiujn bonfarojn, per kiuj Li ilin supershutis, nur malofte vokadis Lian nomon kaj turnis sin por helpo kaj sorchistoj kaj magoj.
 5. Reghoj kaj estroj anstatauigis per siaj leghoj tiujn leghojn, kiujn donis al ili Mossa; templo Dia kaj diservoj estis forlasitaj, popolo sin disponigis al plezuroj kaj perdis sian originan purecon.
 6. Multaj jarcentoj pasis post eliro el Egipto, kiam Dio decidis ree puni ilin.
 7. Fremdlandanoj komencis ataki landon Israelan, malplenigante kampojn, detruante vilaghojn kaj forkondukante loghantojn en kaptitecon.
 8. Paganoj venis el trans maroj, el lando de Romianoj; ili konkeris hebreojn kaj postenigis militestrojn, kiuj regis ilin lau volo de Cezaro.
 9. Detruante templojn, ili devigadis loghantojn ne plu adori nevideblan Dion, sed faradi oferojn al dioj paganaj.
 10. Noblajn el ili oni faris soldatoj, virinojn faris siaj edzinoj, sed simplan sklavigitajn popolanojn milope sendadis trans marojn;
 11. ech infanojn iliajn oni trapikadis per pinto de glavo. Baldau tra tuta lando Israela audighis nur ploroj kaj ghemoj.
 12. En tia ekstrema malfelicho ili rememoris pri sia granda Dio: ili ekvokis por Lia karitato, petegante pardoni ilin. Kaj Patro nia pro sia senfina boneco ekaudis ilian petegon.

<< >>