BIBLIOGRAFIO

 1. A. B. C. d'Esperanto, G. Waringhien, Sat-Amikaro, Paris, 2-a eldono, 1967.
 2. Alnranaque Abril 1976, Sao Paulo, Brasil.
 3. A Sobrevivencia do Espirito, Ramatis, Livraria Freitas Bastos S. A., Rio de Janeiro, Sao Paulo, 2.a edicao, 1964.
 4. Babel & Antibabel (ou o problema das linguas universais), Paulo Ronai, Editora Perspectiva, Sao Paulo, 1970.
 5. Deveno kaj vivo de la lingvo Esperanto, Petro Stojan, Flandra Esperanto-Instituto, Brugge, 1953.
 6. Dicionario Esperanto-Portugues, Ismael Gomes Braga, Federagao E. Brasileira, Rio de Janeiro, 1.a edicao, 1956.
 7. Dicionario Portugues-Esperanto, Ismael Gomes Braga, Cooperativa Cultural dos Esperantistas Ltda., Rio de Janeiro, 1954.
 8. Didatica Especial de Linguas Modernas, R. Valnir C. Chagas, Companhia Editora Nacional, Sao Paulo, 1957.
 9. Enciclopedia Brasileira Merito, Editora Merito, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife.
 10. Enciclopedia Compacta (Almanaque de "Selecoes" 71), editado pela Divisao de Projetos Especiais de Selecoes do "Reader's Digest", Rio de Janeiro.
 11. Enciklopedio de Esperanto, Kokeny, Bleier, Shirjaev, Literatura Mondo, Budapest, 1-a volumo: 1933, 2-a volumo: 1933-34.
 12. Esperanto en Perspektivo, Ivo Lapenna, Ulrich Lins, Tazio Carlevaro, Universala Esperanto-Asocio, Londono-Rotterdam, 1974.
 13. Esperanto sem Mestre, Francisco Valdomiro Lorenz, Federacao E. Brasileira, Rio de Janeiro, 5.a edicao.
 14. Esprimo de sentoj en Esperanto, d-roE. Privat, Internacia Cseh —;,. Instituto de Esperanto, Den Haag, Nederlando, 1937.
 15. Fundamenta Krestomatio, L, L. Zamenhof, Esperantista Centra Librejo, Paris, 16-a eldono.
 16. Fundamento de Esperanto, L. L. Zamenhof (A. Albaut), Esperantaj Francaj Eldonoj, Marmande, Francio, 1963, 9-a eldono.
 17. Historio de la lingvo Esperanfco, deveno kaj komenco, 1887-1900, Edmond Privat, Internacia Esperanto-Instituto, Hago, Nederlando.
 18. Historio de la lingvo Esperanto, la movado, 1900-1927, Edmond Privat, Internacia Esperanto-Instituto, Hago, Nederlando, 1927.
 19. Interlingvistiko kaj Esperantologio, d-ro W.Manders, J. Muusses Purmerend, Nederlando, 1950.
 20. Kvar prelegoj pri esperanta literaturo, Drago Kralj, Eldona Sekcio de Slovenia Esperanto-Ligo, Ljubljana, 1960.
 21. La problemo de lingvo internacia, d-ro Bjom Collinder, Esperanto Eldonejo, J. Muusses-Purmerend, Nederlando, 1938.
 22. Les Langues Internationales, Pierre Burney, Presses Universitaires de France, 1962.
 23. Leteroj de L. L. Zamenhof (Prezentado kaj komentado de G. Waringhien), du volumoj, SAT, 1948.
 24. Lingvo kaj vivo, Gaston Waringhien, J. Regulo-Eldonisto, La Laguna, 1959.
 25. Manlibro de varbado, G. Conrad, D-8 Munchen 83, Kafkastrasse 48/5 m.
 26. Memorlibro pri la Zamenhof-jaro, redaktoro: prof. d-ro Ivo Lapenna, Universala Esperanto-Asocio, Centro de Esploro kaj Dokumentado, Londono, 1960.
 27. Monumento de Cario Bourlet (Esperanto-modelo), artikoloj el "La Revuo" elektitaj de Ismael Gomes Braga, Livraria da Pederagao E. Brasileira, Rio de Janeiro, 1940.
 28. O Homem e as Linguas, Frederick Bodmer (traducao de Aires da Mata Machado Filho, Paulo Ronai e Marcelo Marques Magalhaes), Editora Globo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Sao Paulo, 1960.
 29. Planlingvaj problemoj, William Gilbert, J. Regulo Eldonisto, La Laguna, 1962.
 30. Plena Gramatiko de Esperanto, I kaj II, K. Kalocsay kaj. G. Waringhien, Esperanto-Propaganda Centro, Milano, 3-a eldono, 1958 (I) kaj 1964 (II).
 31. Plena Uustrita vortaro de Esperanto, Sennacieca Asocio Tutmonda, Paris, 1970.
 32. Por pli bona mondo tra poezio kaj Esperanto, Sylla Chaves, Fundacao Getulio Vargas, Rio de Janeiro, Brasil, 1970.
 33. Pri Internacia lingvo dum jarcentoj, Mag. Isaj Dratwer, CED, 1970.
 34. Statuto kaj regularoj de Universala Esperanto-Asocio, Nieuwe Binnemveg 176, Rotterdam, 1968.

Periodajhoj

Boletim da Universidade Federal do Ceara, Fortaleza, V. 10, N. 4, julho-agosto 1965.

Brazila Esperantisto, Rio de Janeiro (RJ), oficiala organo de Brazila Esperanto-Ligo, n.° 557-579, Aprilo-Junio 1962.

Esperanto, Rotterdam, oficiala organo de Universala Esperanto-Asocio, numeroj de Februaro 1955, Junio 1974 kaj Marto 1975.

Jarlibroj de Universala Esperanto-Asocio.

* * *

Listo de la mallongigoj uzataj en tiu chi libro

CED — Centro de Esploro kaj Dokumentado

D-ro — Doktoro

ekz. — ekzemple

F — franca lingvo

I — itala lingvo

ktp au k. t. p. — kaj tiel plu

k. a. — kaj aliaj

kc au k. c. — kaj ceteraj

m. a. — multaj aliaj

Mag. — Magistro

p. — pagho

p-oj — paghoj

PIV — "Plena Ilustrita Vortaro", Sennacieca Asocio Tutmonda, Paris 1970.

prof. — profesoro

s-ro — sinjoro

t. e. — tio estas

UEA — Universala Esperanto-Asocio

UN — Unuighintaj Nacioj-Organizajho

UNESKO — Esperanta nomo de UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation).

<<